Експертна Рада  є керівним органом Української Телевізійної Академії, який здійснює управлінську діяльність у період між Загальними Зборами Академії.

До складу Експертної Ради входить 15 осіб з числа Академіків.

До первинного складу Експертної Ради входять:

 1. Амелічев Сергій
 2. Бабіч Валерій
 3. Бенкендорф Єгор
 4. Гнєдаш Тетяна
 5. Гончаренко Олексій
 6. Заря Ірина
 7. Захарова Ольга
 8. Коваль Валентин
 9. Костюк Ірина
 10. Мірський Віктор
 11. Опалєв Валентин
 12. Приходько Віктор
 13. Ряшин Влад
 14. Созановський Сергій

До компетенції Експертної Ради входить:

 1. Затвердження Статуту Академії, внесення змін та доповнень до нього;
 2. Скликання чергових та позачергових Загальних Зборів Академії;
 3. Підготовка Загальних Зборів Академії, визначення порядку денного Загальних Зборів, місця і часу їх проведення;
 4. Затвердження зразків печаток та штампів, емблеми, логотипу Академії, іншої атрибутики та символіки Академії;
 5. Представництво Академії у відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, без права укладати угоди від імені Академії;
 6. Затвердження Положення про членство, внесення змін та доповнень до нього;
 7. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Академії, призначення (крім першого) та звільнення Виконавчого Директора;
 8. Затвердження Положення про  Ревізійну комісію;
 9. Затвердження основних перспективних напрямів діяльності Академії;
 10. Розгляд та затвердження звітів діяльності Виконавчого Директора та Ревізійної комісії Академії за минулий рік;
 11. Розгляд та схвалення річного фінансового звіту діяльності Академії;
 12. Затвердження бюджету та визначення розміру річних членських внесків, а також додаткових внесків у випадку їх встановлення;
 13. Затвердження повноважень Членів Академії  та виключення з Членів Академії;
 14. Інші повноваження, визначені цим Статутом.

Порядок роботи Експертної Ради.

Експертна Рада скликається Виконавчим Директором або членом Експертної Ради не менше двох разів на один календарний рік.

Порядок денний Експертної Ради Академії затверджується Виконавчим Директором та повідомляється разом із часом проведення засідання письмово всім Членам Експертної Ради Академії не пізніше як за десять днів до дати проведення Експертної Ради Академії.

Будь-який Член Експертної Ради Академії має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше, ніж за три дні до дати проведення засідання Експертної Ради Академії.

Кворум. Засідання Експертної Ради Академії вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 60% повного складу Членів Експертної Ради Академії.

Прийняття рішень. Усі рішення Експертної Ради  Академії приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 51%  присутніх Членів Експертної Ради Академії.

Будь-який Член Експертної Ради Академії може делегувати своє право голосу на засіданні Експертної Ради виключно іншому Члену Експертної Ради Академії. Про делегування права голосу Член Експертної Ради Академії повинен попередити Виконавчого Директора у письмовій формі та/або у вигляді електронного повідомлення до початку проведення засідання Експертної Ради Академії.

Ведення та зберігання протоколів Експертної Ради Академії організовується Виконавчим Директором Академії. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Академії.